Terugblik vijf jaar Kennisbruggen – Joris van Goudoever

Joris van Goudoever zet zich in voor de groei en ontwikkeling van lerende professionals en boekt resultaten door enthousiasme, initiatief en samenwerking. Niet verwonderlijk dat juist hij werd gekozen voor de functie Projectdeveloper bij Kennisbruggen. Na een projectperiode van vijf jaar komt op 31 oktober 2013 een einde aan Kennisbruggen. Ter afsluiting blikt Joris terug op een boeiende periode waarin veel is losgemaakt en bereikt: “Kennisbruggen is een werkwoord geworden.” -Interview met Joris van Goudoever door Tanja Snip-Arends van Commpliment

In het kort, waar staat Kennisbruggen voor?

“Kennisbruggen is in 2009 in het leven geroepen om een brug te slaan tussen de kennis bij onderwijsinstellingen (studenten) enerzijds en het bedrijfsleven (MKB) anderzijds. Kennisbruggen is een samenwerking tussen Kennisalliantie en Syntens en is mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie.

Wat heeft u bereikt met Kennisbruggen?

“We hebben met vijf onderwijsinstellingen een convenant afgesloten en de intentie uitgesproken om tot samenwerking te komen, daar zijn harde afspraken over gemaakt met elkaar. De ambitie was 280 matches tussen bedrijf en student voor een stage- of afstudeeropdracht, over alle economische sectoren, gedurende de projectperiode. Die doelstelling hebben we ruimschoots gehaald. De ambitie van het inzetten van 60 Innovation Officers (afgestudeerden die bij een mkb-bedrijf zijn ingezet voor het implementeren van een innovatievraagstuk) is eveneens ruimschoots gehaald. Daarnaast zijn er tientallen bedrijven die met geringe kosten hoogwaardige kennis hebben ingekocht.

Deze resultaten zijn tot stand gekomen door het (mede) organiseren van diverse netwerkbijeenkomsten zoals TU Talk & Toast, Stagestad.nl, High-T’s (met Sping BV, TNO en Yes!Delft), een-op-een-gesprekken in speeddatevorm en de European Satellite Navigation Competition. Maar ook door het bouwen van een portal waarin kennisvraag (MKB-bedrijf) en aanbod (student) samen werden gebracht. En niet te vergeten door het organiseren van de jaarlijkse Kennisbruggen Innovatieprijs. Centraal stond altijd het zichtbaar maken van talent en het met elkaar in contact brengen van mensen. Dat is fantastisch om te doen en zeer effectief gebleken.”

Vijf jaar Kennisbruggen, hoe kijkt u daarop terug?

“Kennisbruggen heeft op regionaal niveau een infrastructuur gevormd waar een kennisbrug is gebouwd waarover kennis wordt uitgewisseld. Zie het letterlijk als een brug die twee oevers verbindt: aan de ene kant de MKB-oever en aan de andere kant de onderwijs-oever. De beweging op die brug, dat zijn de matches, de innovaties, de kennis die stroomt. Kennisbruggen heeft laten zien, en daar ben ik trots op, dat je op een praktische manier en bottom-up innovaties kunt stimuleren. Door werkzame afspraken te maken met onderwijsinstellingen en goed te luisteren naar bedrijven welke kennis en expertise zij nodig hebben om te groeien en te innoveren.

Wij hebben bedrijven uitgenodigd om hun innovatiebehoefte in kaart te brengen. Een Syntens-adviseur ging met het bedrijf in gesprek om te achterhalen wat de vraagstelling precies was. Na het exact formuleren van de innovatievraag hoorden we dan: “Dát is precies wat ik bedoel!” Daar zocht Kennisbruggen dan gericht een student bij om te helpen het innovatievraagstuk op te lossen. In deze projectperiode hebben wij mensen meegenomen in Kennisbruggen als activiteit: het stimuleren van kennis en innovatie door vraag (bedrijf) en aanbod (student) samen te brengen. Ja, Kennisbruggen is in de afgelopen jaren een werkwoord geworden: ik kennisbrug, jij kennisbrugt, wij kennisbruggen. Het is geen loze term, het is beweging die op gang is gebracht en blijft stromen.”

Waarom is een samenwerking tussen MKB-bedrijven en studenten belangrijk?

“Een stageperiode is de parel binnen de opleiding. Die praktijkperiode is waar het echt om gaat. Het is van economisch en maatschappelijk belang dat studenten goed worden toegerust voor de toekomst, voor de uitstroom naar het bedrijfsleven. Daar horen marktgedreven afstudeerplaatsen bij innovatieve bedrijven bij. Wanneer een student een stagemarkt bezoekt op school, dan wordt hij of zij geconfronteerd met voornamelijk grote bedrijven, die budget en tijd hebben om zich te presenteren. Maar het is minstens zo interessant om bij een kleiner bedrijf af te studeren waar je direct schakelt met de directeur, waar je 100% meedraait en meebouwt aan de groei en opbouw van het bedrijf. Waar je dedicated werkt aan het realiseren van een concreet innovatievraagstuk. Dat is toch een fantastisch begin van je carrière? Daarom is een goede relatie tussen de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven zo belangrijk, zodat zij elkaar kunnen vinden en de kennis stroomt.

Het MKB is de motor van de economie. Iedereen zegt het, maar er wordt naar mijn gevoel soms nog te veel over het MKB gepraat in plaats van met het MKB, zo zonde. Richt de processen zo in dat onderwijsinstellingen snel kunnen leveren aan bedrijven. Laten we ophouden met ‘wetten en loketten’ en in plaats daarvan denken vanuit het vraagstuk. Ik spreek de hoop uit dat onderwijsinstellingen met betrekking tot de praktijkcomponent nog meer oog hebben voor het belang van het MKB. Het is voor MKB-bedrijven niet makkelijk om de juiste mensen te vinden voor het oplossen van complexe vraagstukken. Als een student tijdens een stage laat zien wat hij of zij waard is en veel kennis en ervaring opdoet over het bedrijf, dan is de kans groot dat er een baan uit volgt. Ik ken daar talloze voorbeelden van dat studenten na hun afstuderen in dienst zijn getreden. Een mooie spin-off van Kennisbruggen.”

Kennisbruggen stopt. Hoe verder?

“Kennisbruggen stopt, maar als metafoor blijft Kennisbruggen bestaan. De partijen weten elkaar te vinden en zien het belang van het netwerk in. De onderwijsinstellingen blijven contacten onderhouden met de bedrijven en kunnen de werkwijze van Kennisbruggen in stand houden. Denk bijvoorbeeld aan de vernieuwende werkvormen waarbij studenten pitchen voor bedrijven. Een soort ‘Dragons’ Den’ waar de student kans maakt om een innovatieopdracht uit te voeren. We hebben laten zien hoe je op een heel praktische en kleinschalige manier energie kan losmaken.

Kennisbruggen had een vliegwielfunctie; er is iets in beweging gebracht en nu moet het worden overgenomen door bestaande partijen. Bepaalde instrumenten – de kennisgiften, innovation officers – vallen echter weg. Nu de basis is gelegd, kan het regionale en fijnmazige ecosysteem verder groeien. Daar heb je geen peperdure middelen voor nodig. Het is meer een kwestie van vraaggericht op zoek gaan naar gedeelde belangen om tot innovatie te komen. En dan heb je eigenlijk al een kennisbrug.”

Welke tips kunt u de ROM Zuidvleugel i.o meegeven?

“Mijn advies is om gebruik te maken van de individuele talenten binnen bedrijven. Ook bij de ROM Zuidvleugel i.o  zijn niet zo zeer de bakstenen iets waard, als wel de mensen die er werken. Zij brengen de kennis en ervaring mee, zij kennen de ‘ins and outs’ en de regionale kleuring. Als je in Zuid-Holland iets goed doet, wil dat niet zeggen dat het ook voor Limburg een goed idee is. Die lokale ‘know how’, het weten hoe de hazen lopen: dát is ‘kennisbruggen’ als werkwoord ten voeten uit.

Kijk naar de interessante koplopers van bedrijven. Waar zijn ze mee bezig en hoe kunnen die bedrijven worden geholpen om op een makkelijke manier toegang te krijgen tot de juiste kennis? De ROM Zuidvleugel zal zich richten op sterke economische sectoren die zich met (nieuwe) technologie bezighouden, zoals Clean Technology, Life Sciences & Health en Safety & Security. Maar de bijzondere aandacht gaat uit naar ‘cross-overs’ met andere topsectoren. Je kunt sectoren nu eenmaal niet in een hokje plaatsen. Want in elke sector heb je ook managers nodig en mensen die ICT-systemen kunnen bouwen of processen kunnen managen. Dan heb je al crossovers. Tijdens het Kennisbruggen Slotevent is een student aanwezig die middels RFID-technologie tuinders in het Westland helpt om als keten slimmer te opereren. Dat is een fantastisch voorbeeld.”

Gaan we u nog terugzien in het veld?

“Zeker. Ik blijf verbonden aan ROM Zuidvleugel waar ik mijn ervaring, kennis en netwerk beschikbaar zal stellen om tot verdere verbindingen te komen. We staan voor verschillende uitdagingen en in 2014 kunt u de eerste resultaten verwachten.

Ik denk dat Zuid-Holland een verborgen schat heeft. Er liggen nog zoveel goudklompjes, die moeten we zichtbaar maken en soms een beetje oppoetsen. Ja, onze provincie zit op goud. En zolang ik Van Goudoever heet, wil ik mijn naam eer aan doen en mij inzetten om dat goud te ontsluiten.”