Stevig op koers in de storm

2011 was voor veel partijen een bewogen jaar. De EHEC-bacteriecrisis drukte op de greenport. Toenemende werkloosheid en de stilte in de bouw slaan gaten in menige gemeentebegroting. In het vierde kwartaal kromp de industriële output en de export van hier geproduceerde producten. De economische krimp vraagt om alle zeilen bijzetten, ook in tijden van bezuinigingen. Kracht moet vooral ontwikkeld worden in de kennisgedreven economie: het speelveld van de Kennisalliantie. Dit jaarverslag biedt een beeld en een uitdaging.

Kansen

De biobased economy heeft een groeiverwachting van enkele miljarden in 2020 (Roland Berger rapport). Samen met LEI/Wageningen is de Kennisalliantie, na een verkenning in 2011, gekomen tot het definiëren van vijf concrete acties die de uitdagende groeiverwachting helpen realiseren. In 2012 zijn we gestart met het verkennen en met meerdere partijen aanjagen van de ‘biobased business accelerator’. Om in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende goed geschoold talent, nemen we hierin op het bij Hogeschool Inholland ontwikkelde plan van een biobased economy ‘centre of expertise’.

Nieuwe kansen komen ook uit het optimaliseren van reeds sterke clusters. Logistiek is van cruciaal belang voor de consumentgedreven business van de greenports. Er ligt een uitdaging in de veranderende markt en de grote aantallen vervoersbewegingen. Met stadsregio Rotterdam heeft de Kennisalliantie de uitdaging opgepakt om een programma voor agrologistieke keteninnovatie  aan te jagen en te ontwikkelen.

Standaardisatie en het meer delen van informatie, kan leiden tot verdere efficiëntie en een verschuiving tussen modaliteiten. Het doel: concrete projecten met bedrijven en kennisinstellingen. Vernieuwing kan ook worden ondersteund met een goed innovatie- en onderwijsecosysteem. In samenwerking met de gemeente Dordrecht is de Kennisalliantie in 2011 als kwartiermaker gestart met een eerste verkenning voor een Maritieme Campus. Dit lijkt in 2012 uit te monden in een breder regionaal Triple Helix samenwerkingsverband gericht op versterking van het maritieme cluster. Een structurele verbinding tussen onderwijs, overheid en markt moet de sector verzekeren van voldoende talent.

Voorbereiden kost tijd…

De projectontwikkeling door de Kennisalliantie binnen Delft Blue Technology ging gewoon door. Parallel daaraan is gedurende het hele jaar 2011 veel tijd gestoken in het – in samenwerking met penvoerder TU Delft – tot stand gekomen ‘Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water’. Er staat nu een consortium van zeventien partners. Onze methode van projectontwikkeling wordt hierin voortgezet. De inzet van deze samenwerking en expertise moet leiden tot innovatieve commerciële producten en diensten met internationale marktwaarde. In juni 2012 valt het besluit of hier EFRO-middelen aan worden toegekend.

Het aanjagen en ontwikkelen leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Bijvoorbeeld bij het creëren van een samenwerkingsverband gericht op het gebruik van ruimtevaarttechnologieën en -materialen in andere economische clusters.

Wie weet, biedt de interesse van de gemeenten Noordwijk, Leiden en Delft in onderlinge samenwerking op ruimtevaart nieuwe energie en inspiratie bij belangrijke spelers in het bedrijfsleven en het kennisdomein om in 2012 of 2013 nog een poging te wagen.

Dynamische omgeving, focus Kennisalliantie

We zijn trots op de behaalde resultaten. Alleen al voor het EFRO-gefinancierde Kennisnetwerken is met een investering van 4,2 miljoen aan inzet en out of pocket een omzet van 41,5 miljoen ondersteunt in de periode 2008 – 2011. Deze omzetcijfers bewijzen opnieuw onze toegevoegde waarde voor innovatief Zuid-Holland.

Dat laat onverlet dat ook de Kennisalliantie aan verandering onderhevig is. In 2011 is verdere focus aangebracht op proces- en projectmanagement, ten behoeve van: het verkennen, aanjagen, ontwikkelen en uitvoeren van complexe innovatieprogramma’s, projecten en investeringen in de economische infrastructuur. Hiermee zijn de Kenniscommunity en het monitoren van het regionale innovatiesysteem komen te vervallen, met personele consequenties.

De gekozen focus van de Kennisalliantie sluit goed aan bij de dynamiek van de omgeving. Met onze inzet op proces- en projectmanagement, zijn wij in staat om een brug te slaan tussen bestuurlijke ambities – verwoord in de regionale innovatieagenda – en de economische werkelijkheid van alledag.

ROM

Toch moet het innovatiesysteem in de Zuidvleugel structureler worden versterkt. Dat blijkt uit menig onderzoek en in de praktijk. Voor een volgende stap in het ontwikkelen van uitvoeringskracht, heeft de Zuidvleugel een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) nodig die een einde maakt aan de versplintering. De Kennisalliantie ambieert daarin de rol van ontwikkeling & innovatie. Iets dat naadloos aansluit op de in 2011 gekozen focus. Dit zou niet alleen de uitvoering van de Economische Agenda Zuidvleugel kunnen ondersteunen, maar ook in grote mate de economische ambities waarover nu wordt gesproken binnen de op te richten Metropoolregio
Rotterdam – Den Haag.

Samen werken aan economische vernieuwing

Dit is niet voor niets ons motto. Met de uitdagingen waar onze regio voor staat, nu in 2012 en in de komende jaren, is dit motto alleen maar urgenter geworden. Voor de Kennisalliantie, maar zeker ook voor alle bestuurders die zich inzetten voor versterking van de regionale economie